AVV

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Trusetal Verbandstoffwerk GmbH (tshs)
voor gebruik tegenover bedrijven, publiekrechtelijke rechtspersonen en bestuursorganen

I. Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden gelden voor alle - als raamovereenkomst ook voor alle toekomstige - zakelijke relaties tussen tshs en haar klanten evenals voor alle aanbiedingen, leveringen en diensten van tshs. Deze leveringsvoorwaarden gelden uitsluitend; voorwaarden die in tegenspraak zijn hiermee of hiervan afwijken, of algemene voorwaarden van de klant of derden die deze aanvullen, zijn niet van toepassing en worden alleen dan en in zoverre bestanddeel van de overeenkomst als tshs de geldigheid ervan schriftelijk heeft goedgekeurd. Dit geldt ook, wanneer tshs leveringen en diensten met kennis van algemene voorwaarden van de klant die hiermee in tegenspraak zijn of hiervan afwijken, zonder voorbehoud uitvoert of tshs refereert aan brieven van de klant die algemene voorwaarden van de klant of derden bevatten of hiernaar verwijzen.

Aanvullingen en/of wijzigingen van de tussen tshs en de klant op basis van deze leveringsvoorwaarden gesloten overeenkomsten evenals van deze leveringsvoorwaarden zelf dienen voor de rechtsgeldigheid ervan schriftelijk te geschieden. Met uitzondering van bedrijfsleiders, procuratiehouders en handelsgevolmachtigden zijn medewerk(st)ers van tshs niet gerechtigd hiervan afwijkende mondelinge afspraken te maken. Verklaringen en kennisgevingen die van juridisch belang zijn en die door de klant na het sluiten van de overeenkomst tegenover tshs worden afgegeven of moeten worden afgegeven, dienen voor de rechtsgeldigheid ervan schriftelijk te geschieden.

Wij bewaren en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de tussen u en ons afgesloten overeenkomst. Meer informatie over de manier waarop wij met uw gegevens en uw rechten omgaan, vindt u in onze privacyverklaring op www.ortopad.nl/gegevensbeschermingsverklaring.html.

II. Afsluiting van overeenkomst
Aanbiedingen van tshs zijn vrijblijvend en niet-bindend. Bestellingen van de klant zijn bindend en de klant is gedurende een periode van 14 kalenderdagen vanaf ontvangst van de bestelling bij tshs gebonden aan zijn bestelling. Gedurende deze periode kan tshs de bestelling van de klant middels een schriftelijke orderbevestiging of middels levering van de goederen aan de klant accepteren. Productbeschrijvingen, tekeningen en afbeeldingen van de goederen, technische gegevens evenals overige informatie van tshs over de goederen of over de dienst zijn slechts richtwaarden en bij benadering bepalend, voor zover de bruikbaarheid van de goederen of van de dienst voor contractuele doeleinden geen nauwkeurige overeenstemming vereist. Het gaat bij deze gegevens en afbeeldingen om beschrijvingen van de goederen of de dienst, echter niet om gegarandeerde hoedanigheidskenmerken. Voor zover hierdoor niet de contractueel voorziene bruikbaarheid van de goederen of van de dienst wordt belemmerd, zijn gangbare afwijkingen toegestaan.

III. Prijzen en betaling
De prijzen van tshs gelden af fabriek excl. btw en excl. verpakkings- en verzendkosten. Binnen Duitsland levert tshs vanaf een bestelwaarde van € 150,- netto franco huis. Indien niet uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen, dient de koopprijs te worden betaald binnen 14 kalenderdagen vanaf ontvangst van een factuur van tshs bij de klant en levering van de goederen. De klant is bij het verstrijken van de hiervoor genoemde betalingstermijn in gebreke. De klant heeft slechts in zoverre recht op retentie- en verrekeningsrechten als zijn tegenvorderingen onbetwist en rechtsgeldig zijn vastgesteld.

IV. Levering
Geeft tshs voor de levering termijnen of datums aan, dan gaat het hierbij om niet-bindende richtwaarden, wanneer deze termijnen of datums niet uitdrukkelijk als bindend worden aangeduid of tussen de partijen als bindend worden overeengekomen. Zijn de partijen de verzending van de goederen naar de klant overeengekomen, dan is voor het aanhouden van levertermijnen of leverdatums het tijdstip van de overdracht van de goederen aan de expediteur, vrachtvervoerder of andere met het transport belaste derden bepalend. Voor het overige is voor het aanhouden van levertermijnen of leverdatums het tijdstip bepalend waarop tshs de klant heeft meegedeeld dat de goederen gereed zijn voor verzending. Alle levertermijnen en leverdatums gelden onder voorbehoud van een correcte en tijdige eigen bevoorrading, voor zover tshs niet verantwoordelijk is voor de vertraging of onjuistheid van de eigen bevoorrading. tshs zal de klant onmiddellijk informeren over dreigende vertragingen van de levertermijnen of leverdatums vanwege een niet-correcte of niet-tijdige eigen bevoorrading.

Voor vertragingen in de levering of de onmogelijkheid van de levering die worden/wordt veroorzaakt door overmacht of overige, voor tshs op het moment van afsluiting van de overeenkomst niet te voorziene en niet te rechtvaardigen gebeurtenissen, kan tshs niet aansprakelijk worden gesteld. Wordt de levering voor tshs vanwege dergelijke gebeurtenissen of vanwege overmacht onmogelijk of met inachtneming van de goederenwaarde onredelijk bemoeilijkt, dan is tshs gerechtigd zich terug te trekken uit de overeenkomst. Wordt tshs door dergelijke gebeurtenissen of overmacht slechts tijdelijk gehinderd in de levering, dan verschuiven de levertermijnen of leverdatums met de periode gedurende welke er sprake is van de verhindering van de prestatie plus een opstartperiode van één week. De klant is in dit geval gerechtigd zich terug te trekken uit de overeenkomst, wanneer de vertraagde levering voor hem onredelijk is en hij dit aan tshs onmiddellijk schriftelijk meedeelt, nadat tshs de klant op de hoogte heeft gesteld van de verhindering van de prestatie. Het recht van de klant zich in geval van de onmogelijkheid van de prestatie onder de wettelijke voorwaarden terug te trekken uit de overeenkomst, blijft onverminderd van kracht.

tshs is gerechtigd tot deelleveringen, voor zover voor de klant door een deellevering geen meerkosten of bijkomende kosten ontstaan, de levering van het resterende deel van de goederen gewaarborgd is en een deellevering voor de klant met inachtneming van de contractuele doeleinden bruikbaar is.

V. Eigendomsvoorbehoud
Tot aan de volledige betaling van alle vorderingen waar tshs tegenover de klant recht op heeft uit de overeenkomst die aan de levering ten grondslag ligt, blijven de goederen eigendom van tshs. Zo lang de door het eigendomsvoorbehoud gewaarborgde vorderingen van tshs tegenover de klant niet zijn betaald, mag deze de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen niet aan derden verpanden of als zekerheidsstelling in eigendom geven. Wordt er door derden beslag gelegd op de aan de klant onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen of krijgen derden op andere wijze toegang tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, dan is de klant verplicht de derden te wijzen op het eigendom van tshs en tshs onmiddellijk schriftelijk hierover te informeren. Betaalt de klant opeisbare vorderingen niet of niet tijdig, dan is tshs gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen, nadat tshs de klant een redelijke termijn voor de betaling heeft gesteld en deze zonder resultaat verstreken is. In dit geval draagt de klant de transportkosten die voor de terugname ontstaan. Neemt tshs de onder eigendomsvoorbehoud aan de klant geleverde goederen terug, dan vormt dit een terugtrekking uit de overeenkomst; dit geldt ook, wanneer tshs beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

De klant mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in de normale bedrijfsuitoefening gebruiken, doorverkopen en/of verwerken. Hierbij geldt aanvullend het volgende: vorderingen van de klant die resulteren uit de doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, staat de klant nu al aan tshs af. Dit geldt ook voor vorderingen van de klant met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen waar hij om overige redenen tegenover derden recht op heeft of in de toekomst recht op zal hebben (bijvoorbeeld aanspraken op verzekeringsuitkeringen en/of uit onrechtmatige daad). tshs accepteert deze cessie. De klant blijft gemachtigd om de hiervoor genoemde vorderingen te innen en tshs verplicht zich, deze vorderingen zo lang niet te innen als de klant zijn contractuele verplichtingen tegenover tshs nakomt, in het bijzonder niet in gebreke blijft bij de betaling, geen verzoek tot opening van een insolventieprocedure over het vermogen van de klant wordt ingediend en er ook geen sprake is van andere gebreken van zijn prestatievermogen die de aanspraak van tshs op de koopprijs in gevaar brengen. Als een dergelijke situatie zich echter voordoet, dan is de klant verplicht zijn debiteuren in kennis te stellen van de cessie en aan tshs zijn debiteuren bekend te maken evenals alle voor het innen van deze gecedeerde vorderingen noodzakelijke informatie te verschaffen en bijbehorende documenten aan tshs te overhandigen. Op verzoek van de klant zal tshs zekerheden naar keuze van tshs vrijgeven, wanneer de realiseerbare waarde van de zekerheden meer dan 10 % hoger is dan de vorderingen van tshs.

VI. Garantie, claims wegens gebreken
De garantietermijn bedraagt 12 maanden vanaf de dag waarop de goederen aan de klant zijn overgedragen. De klant is verplicht de goederen onmiddellijk na levering zorgvuldig te onderzoeken en gebreken onmiddellijk na ontdekking ervan schriftelijk aan tshs te melden. De goederen worden met betrekking tot duidelijke gebreken of zulke gebreken die bij een onmiddellijk, zorgvuldig onderzoek ontdekt zouden zijn, geacht door de klant te zijn goedgekeurd wanneer de klant dergelijke gebreken niet binnen zeven werkdagen na risico-overdracht schriftelijk bij tshs reclameert. Met betrekking tot andere gebreken worden de goederen geacht door de klant te zijn goedgekeurd, wanneer deze het gebrek niet binnen zeven werkdagen na het ontdekken van het gebrek schriftelijk bij tshs reclameert. Was het gebrek voor de klant bij normaal gebruik van de goederen echter al op een eerder tijdstip te herkennen, dan is dit vroegere tijdstip bepalend voor het begin van de reclamatietermijn. Vertonen de goederen gebreken, dan kan tshs kiezen op welke manier (herstel of vervangende levering) de overeenkomst alsnog wordt nagekomen. Het recht om alsnog nakomen van de overeenkomst conform de wettelijke voorwaarden te weigeren, blijft onverminderd van kracht. tshs is gerechtigd het alsnog nakomen van de overeenkomst afhankelijk te maken van de betaling van de koopprijs. De klant is echter gerechtigd een in verhouding tot het gebrek redelijk deel van de prijs in te houden. BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) § 445a lid 3 wordt uitgesloten.

VII. Retourzending zonder opgaaf van redenen
De klant is gerechtigd goederen binnen 21 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen tegen terugbetaling van de koopprijs terug te geven.
Met betrekking tot verbruikbare goederen geldt bovendien het volgende:

a.) Bij teruggave binnen twee maanden na ontvangst van de goederen wordt 50 % van de koopprijs terugbetaald;
b.) Bij teruggave binnen vijf maanden na ontvangst van de goederen wordt 30 % van de koopprijs terugbetaald.

Voor het waarnemen van de termijn is verzending binnen de termijn voldoende. De koopprijs wordt terugbetaald, nadat de goederen bij tshs zijn ontvangen. De goederen moeten naar het volgende adres worden verzonden: Trusetal Verbandstoffwerk GmbH, Konrad-Zuse-Strasse 15, 33758 Schloss Holte-Stukenbrock.
Een terugbetaling vindt alleen plaats, wanneer de goederen origineel verpakt en inclusief de originele verpakking onbeschadigd zijn. Bovendien moet de klant bevestigen dat de goederen bij de klant juist opgeslagen zijn geweest. Ontbreekt deze bevestiging of zijn de goederen niet juist opgeslagen geweest, dan wordt de koopprijs niet terugbetaald.

VIII. Plaats van levering, rechtskeuze en bevoegde rechtbank
Plaats van levering voor alle verplichtingen uit de contractuele relatie is de vestigingsplaats van tshs in Schloss Holte-Stukenbrock. De juridische relaties tussen tshs en de klant zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland dat geldt voor juridische relaties van binnenlandse contractanten onderling. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten. Uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle uit of in samenhang met de contractuele relatie tussen tshs en de klant resulterende geschillen is de vestigingsplaats van tshs in Schloss Holte-Stukenbrock. Stringente wettelijke bepalingen inzake uitsluitende bevoegde rechtbanken blijven onverminderd van kracht.

Aanwijzing conform VSBG voor de alternatieve geschillenbeslechting bij consumentenaangelegenheden
Wij zijn niet verplicht deel te nemen aan procedures voor geschillenbeslechting voor een geschillencommissie en zijn hiertoe ook niet bereid. Wij nemen derhalve niet deel aan procedures voor geschillenbeslechting voor een geschillencommissie.

Aanwijzing inzake controle kredietwaardigheid
Ons bedrijf controleert regelmatig bij het afsluiten van overeenkomsten en in bepaalde gevallen waar er sprake is van een gerechtvaardigd belang, uw kredietwaardigheid. Hiertoe werken wij samen met de Creditreform Bielefeld Riegel&Unger KG, Sunderweg 3, 33649 Bielefeld, waarvan wij de hiertoe benodigde gegevens ontvangen. Voor dit doel verzenden wij uw naam en uw contactgegevens naar Creditreform. Meer informatie over de gegevensverwerking bij Creditreform krijgt u op www.creditreform-bielefeld.de/EU-DSGVO of op verzoek via e-mail/fax/post.